ADMINISTRASIE

ADMINISTRASIE

ALGEMENE INLIGTING

ALGEMENE INLIGTING

Doop

Reëlings vir ‘n doop

‘n Doopdatum en doopgesprek moet vroegtydig met die betrokke leraar getref word.  Aansoekvorms moet asseblief ses weke voor dié datum deur voornemende doopouers by die kerkkantoor ingevul word. 

Nagmaal

Nagmaal Program

Vier normale nagmaalvierings vind deur die loop van die jaar plaas.   Enkele aandnagmaalvierings word ook op die jaarprogram aangedui, byvoorbeeld op die Donderdag voor Goeie Vrydag. 

Attestaat

Bewys van lidmaatskap

Bevestig asseblief dat u en u gesin se attestate/lidmaatskapbewyse by die kerkkantoor ingelewer is.  Aansoekvorms is in die kerkkantoor beskikbaar.  Kontakkaarte is in die voorportaal beskikbaar.

Afsterwe | Begrafnis

Siekes

Meld asseblief alle siekes, gehospitaliseerdes, afsterwes of begrafnisse by die kerkkantoor aan.  Ons leraars wil asseblief graag aan jou aandag gee.

Huwelik

Huweliksinligting

Bevestig assblief die trou datum en tyd by die kerkkantoor en met ’n leraar voor u met enige ander reëlings tref. 
’n Huweliksinligtingstuk is teen alle tye by die kerkkantoor beskikbaar met die nodige besonderhede.   

ALGEMENE INLIGTING

ALGEMENE INLIGTING

Doop

Reëlings vir ‘n doop

‘n Doopdatum en doopgesprek moet vroegtydig met die betrokke leraar getref word.  Aansoekvorms moet asseblief ses weke voor dié datum deur voornemende doopouers by die kerkkantoor ingevul word. 

NAGMAAL

Nagmaal Program

Vier normale nagmaalvierings vind deur die loop van die jaar plaas.   Enkele aandnagmaalvierings word ook op die jaarprogram aangedui, byvoorbeeld op die Donderdag voor Goeie Vrydag. 

Huwelik

Huweliksinligting

Bevestig assblief die trou datum en tyd by die kerkkantoor en met ’n leraar voor u met enige ander reëlings tref. 
’n Huweliksinligtingstuk is teen alle tye by die kerkkantoor beskikbaar met die nodige besonderhede.   

Attestaat

Bewys van lidmaatskap

Bevestig asseblief dat u en u gesin se attestate/lidmaatskapbewyse by die kerkkantoor ingelewer is.  Aansoekvorms is in die kerkkantoor beskikbaar.  Kontakkaarte is in die voorportaal beskikbaar.

Afsterwe | Begrafnis

SIEKES

Meld asseblief alle siekes, gehospitaliseerdes, meegevoel, afsterwes of begrafnisses by die kerkkantoor aan. Of kontak een van die leraars.  Ons wil graag aan jou aandag gee.

FINANSIËLE KOMMISSIE

FINANSIËLE KOMMISSIE

Debietorder

DEBIETORDER Die nodige vorms is in die kerkkantoor beskikbaar. Nadat u dit ingevul het, kan u dit by die kerkkantoor ingee.  Aftrekkings word op die eerste dag van elke maand deur die kerkkantoor hanteer.
Die debietorder kan HIER afgelaai word.

Aftrekorder

U tref self die reëlings hiervoor by u bank.  Aftrekkings vind maandeliks plaas op die datum wat met die bank gereël was.  U van en voorletters moet as verwysing gebruik word.  Die kerkkantoor moet in kennis gestel word dat u u  bydrae op hierdie wyse gee.

Dankoffers

Die koeverte is op rakkies in die ingangsportaal beskikbaar indien u nie een ontvang het nie.  Plaas u kontant of tjek in die koevert en gooi dit in die dankofferbussies in die ingangsportaal.

Omgeekoevert

Daar is ‘n afsonderlike koevert beskikbaar waarin u bydrae vir Gasvryheidsbediening geplaas kan word.

Neem asseblief kennis dat die omgeekoevert opsioneel is.

Geloofsoffer

Benewens ‘n maandelikse dankoffer is daar ook ‘n geleentheid om 1 keer per jaar ‘n GELOOFSOFFER aan die Here te gee. Dit is wanneer lidmate ‘n bonus by die werk ontvang of enige addisionele meevaller kry waarvan hy/sy ook ‘n deel daarvan vir die werk van die Here wil afstaan.

Direkte Inbetalings

U kan ook u bydrae elektronies oorplaas of dit direk inbetaal in die Gemeente se bankrekening. 
Maak asseblief seker dat u van en voorletters op die transaksie vermeld word en stel die kerkkantoor in kennis dat u u bydrae op hierdie wyse gee. 

Bankbesonderhede
NG Gemeente Overkruin

ABSA Bank, Rekeningnommer:  5260 142 552, Takkode:  632 005

Scapscan

DVK

 

Ons beskik ook oor ‘n Diensverhoudingekommissie (DVK) wat omsien na alle personeelaangeleenthede van ons Gemeente  binne die  bepalings van toepaslike wetgewing, die Kerkorde, Sinodale maatreëls en besluite, asook binne die raamwerk van algemene personeelbestuurspraktyke. Die DVK voer sy pligte uit in ’n styl van regverdigheid, billikheid, omgee en sorgsaamheid sover dit die belange van die Gemeente asook dié van die personeel betref. Die DVK wil op ’n diensbare wyse die bedieningsprioriteitsvereistes van die Gemeente en die potensiaal van die personeel bymekaar bring en strewe daarna om sover as moontlik, altyd ’n gelukkige onderlinge  werkgewer/werknemer-verhouding te bewerkstellig.

Vorms vir die volgende sake kan op die blad afgelaai word:

Vorms vir die volgende sake kan op die blad afgelaai word:

Doop

Aansoekvorms moet ses weke voor dié datum deur voornemende doopouers ingehandig word.

Huwelik

’n Huweliksinligtingstuk is by die kerkkantoor ook beskikbaar maar kan wel afgelaai word.

Begrafnisreëlings

Stel asb. die kerkkantoor dadelik in kennis
of skakel met enige leraar.

Nuwe Lidmaat

Aansoekvorms moet asseblief by die kerkkantoor ingevul word.

Kerk Gebruik

Kontak kerkkantoor vir meer inligting.

012 567 2177

Debietorder

Aftrekkings word op die eerste deur die kerkkantoor hanteer.

Vorms vir die volgende sake kan op die blad afgelaai word:

Vorms vir die volgende sake kan op die blad afgelaai word:

Doop

Aansoekvorms moet ses weke voor dié datum deur voornemende doopouers ingehandig word.

Huwelik

’n Huweliksinligtingstuk is by die kerkkantoor ook beskikbaar maar kan wel afgelaai word.

Begrafnisreëlings

Stel asb. die kerkkantoor dadelik in kennis
of skakel met enige leraar.

Nuwe Lidmaat

Aansoekvorms moet asseblief by die kerkkantoor ingevul word.

Kerk Gebruik

Kontak asseblief die kerkkantoor.

012 567 2177

Debietorder

Aftrekkings word op die eerste deur die kerkkantoor hanteer.

"God loves each of us as if there were only one of us."

St. Augustine