WAT DOEN ONS?

Aksiegroep - Aanbidding

Die doel van ons eredienste is dat dit, eerstens tot eer en verheerliking van God is, en tweedens lidmate begelei
tot ‘n werklike ontmoeting met God sodat hulle hulle roeping in die wêreld kan uitleef.

NG Overkruin het twee eredienste op ‘n Sondag. Die oggenderediens het ‘n meer tradisionele karakter met orrelbegeleiding en die aandienste ‘n meer
kontemporêre karakter met begeleiding deur ‘n band. Alhoewel die twee eredienste verskillende karakters het word daar gepoog om alle generasies in elke diens tuis te laat voel.

Aksiegroep Aanbidding se opdrag is om alles wat gepaart gaan met die beide erediens te bewerkstellig en sodoende die doel van ons eredienste te bereik.
Aanbidding streef daarna dat elke lidmaat, jonk en oud, tuis en betrokke te laat voel in die eredienste.

 • Musiek

  Overkruin se aktiewe musiekbediening bied iets vir elkeen se smaak, van die fynproewer tot diegene wat meer tradisionelekerkmusiek verkies. Ons het 'n groot 3-manuaal pyporrel met nagenoeg 2000 orrelpype en 36 sprekende registers. Hierdie orrel wat in 1980/1981 deur Jan Roeleveld gebou is, is die grootste kerkorrel noord van die Magaliesberge en een van die grootste kerkorrels in Pretoria.

  Saam met die orrel word daar ook gereeld instrumente bespeel soos trompet, viool, dwarsfluit, saksofoon, harp, kitaar en selfs doedelsak en konsertina. Soms span ons ook 'n klawerbord in.

  Overkruin is ook een van die min gemeentes wat nog 'n koor (kantory) het. Die koorgetalle wissel tussen 20 en 30 lede.

  Vir die jeug en ander persone wat 'n ander aanslag verkies, het ons 'n sangbediening bestaande uit 'n groep voorsangers, met begeleiding deur die orrel, klawerbord, klavier, kitaar en perkussie-instrumente. Hierdie groep tree hoofsaaklik by die meer jeuggerigte aanddienste op.

  Ander musiekaktiwitiete wat by Overkruin plaasvind, is kerkkonserte, musiekkonserte, passiespele en koorfeeste.
  Lidmate word uitgenooi om te kom deelneem aan die verskeidenheid aktiwiteite van die musiekbediening.

  CD Voorblad
  1. Luister na Somerkersfees
  2. Luister na Die Hemel Roem

  Ons CD is beskikbaar op aanvraag by die kerk kantoor.

 • Erediensversorging

  Die Aksiegroep maak gebruik van vrywilige lidmate, oud en jonk om toe te sien dat eredienste vlot verloop. Dit sluit onder andere die verwelkoming by die deure, uitdeel van afkondigings en ander stukke, aanwys van sitplekke, verleen van hulp aan moeders met kinders asook lidmate in rolstoele in.

 • Multimedia

  Die multimedia-bediening is verantwoordelik vir die beheer en versorging van alle oudiovisuele (multimedia) hulpmiddels wat tydens eredienste en ander geleenthede gebruik word. Daar is hoofsaaklik drie terreine waar gemeentelede betrokke is.

  • Klank – Kan lidmate wat oor die nodige kennis van klanktoerusting beskik inskakel. Dit sluit die opstel van mikrofone, beheer van die klankapparaat (verdeelbord), beheer van die luidsprekers en die speel van CDs en DVDs in.
  • Elektroniese bord - Die elektroniese bord word gebruik vir die vertoon van die woorde van die liedere wat tydens dienste gesing word. Die span hanteer die opstel van die liedere, die programmering daarvan en die beheer van die rekenaar tydens dienste. Enige persoon met basiese kennis van 'n rekenaar kan kom help.
  • Video - Die videoprojektor en -skerm word gebruik vir die vertoon van PowerPoint-aanbiedings, speel van DVDs en enige ander visuele snitte. Hulp word benodig met die bedryf van die rekenaar tydens eredienste en ander geleenthede.

UITREIK

Uitreik bestaan uit 'n groep lidmate uit die gemeente wat deur die genade van die Here en onder leiding van die Heilige Gees hulle roeping vind en passie uitleef in die verligting van ander se nood.

Ons is afhanklik van elke lidmaat wat ons op verskillende maniere ondersteun.

Hendrik Oosthuizen
072 990 1326

Marleen Büre
084 069 9880

Dennis Wagner (Waarnemend)
083 462 2329

Dennis Wagner (Waarnemend)
083 462 2329

Arina Jordaan
012 567 4551

Rita Viljoen
083 484 8734

Dennis Wagner (Waarnemend)
083 462 2329

Nettie Wagner
083 276 7550

Ralie Bezuidenhout
079 279 4005

OMGEE

Om vir iemand om te gee staan direk in lyn met die wet.   Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede opdrag wat hiermee gelyk staan is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Soos julle weet is die hele wet in hierdie twee opdragte saamgevat.

In vandag se lewe is dit asof die algemene gedagte is dat jy bedien moet word. Dit is onmiddelik in teenstelling van wat hierbo genoem is. Die nood en swaarkry is om elke hoek en draai sigbaar. In ons gemeente, in ons woonbuurt, ons land en dan die wêreld. Hoe ons gaan reageer teenoor hierrdie nood, dit is waar die uitdaging is. Dit neem moet en durf om daardie eerste tree te vat om te help. Dit vat tyd en energie om te luister na iemand in hul donkerste uur. Tog, wanneer jy wel daardie eerste tree gevat het en iemand help, gebeur iets in jou gees wat jou weer hoop gee. Daar is baie hartseer daar buite en dit is onmoontlik (menslik gesproke) om almal op eenslag te help. Help dan net daardie een persoon wat oor jou pad kom. Gee weer hoop vir daardie persoon.

Om vir mekaar om te gee moet 'n mens tog betrokke wees want hoe anders gaan jy iemand se seer in jou eie gemeente raak sien. Daar is kleiner ondersteunende omgee groepies waarby 'n mens kan betrokke raak en hulle is altyd reg om jou te verwelkom. Die volgende groepies is daar om mekaar en vir jou te ondersteun: dissiplskap selgroepe, seniorvolwassenebediening, gasvryheid en die kuierhoekie. Almal is altyd baie welkom.

Koor

Kooroefentye vind normaalweg op Woensdagaande plaas.
Skakel asseblief die orrelis vir enige navrae en meer inligting.
Gideon Brits - 012 567 3921 | 082 795 1911

Bybelstudie

Weeklikse bybelstudies word deur die leraars aangebied op Woensdag - en Donderdagoggende. Sien aankondigingsblad vir meer inligting.

Kleingroepe

Daar is verskeie bestaande kleingroepe in die gemeente waarby u kan inskakel. Kontak ds. Corné Randall vir meer inliginting.
Tel. 072 207 8350/corne@ngoverkruin.org.za

Komunikasie

Hanteer alle interne en eksterne kommunkasie van die gemeente.
Die opstel van die jaarprogram, weeksliks aankondigingsblad, Overkruiner, Webwerf en die uitstuur van sms’e en e-posse resorteer alles onder die Aksiegroep Kommunikasie.

Garageverkoping

Een van Overkruin se suksesverhale die afgelope 10 jaar, is die jaarlikse garageverkoping wat nie slegs onder lidmate nie maar ook onder die gemeenskap baie gewild geword het. Lidmate en lede van die gemeenskap word jaarliks uitgenooi om enige item waarvan hulle ontslae wil raak, te skenk. Hierdie items word dan tydens die jaarlikse garageverkoping verkoop. Daar is reeds sedert 2008 meer as R1 miljoen op hierdie wyse vir die Gemeente ingesamel.

En die vrede van God wat alle vestand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou
in Christus Jesus.

- Filippense 4:7

En die vrede van God wat alle vestand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou
in Christus Jesus.

- Filippense 4:7

Koor

Kooroefentye vind normaalweg op Woensdagaande plaas.
Skakel asseblief die orrelis vir enige navrae en meer inligting.

Bybelstudie

Weeklikse bybelstudies word deur die leraars aangebied op Woensdag - en Donderdagoggende. Sien aankondigingsblad vir meer inligting.

Kleingroepe

Daar is verskeie bestaande kleingroepe in die gemeente waarby u kan inskakel. Kontak ds. Corné Randall vir meer inliginting.
Tel. 072 207 8350/corne@ngoverkruin.org.za

Komunikasie

Hanteer alle interne en eksterne kommunkasie van die gemeente.
Die opstel van die jaarprogram, weeksliks aankondigingsblad, Overkruiner, Webwerf en die uitstuur van sms’e en e-posse resorteer alles onder die Aksiegroep Kommunikasie.

Garageverkoping

Een van Overkruin se suksesverhale die afgelope 10 jaar, is die jaarlikse garageverkoping wat nie slegs onder lidmate nie maar ook onder die gemeenskap baie gewild geword het. Lidmate en lede van die gemeenskap word jaarliks uitgenooi om enige item waarvan hulle ontslae wil raak, te skenk. Hierdie items word dan tydens die jaarlikse garageverkoping verkoop. Daar is reeds sedert 2008 meer as R1 miljoen op hierdie wyse vir die Gemeente ingesamel.

En die vrede van God wat alle vestand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou
in Christus Jesus.

- Filippense 4:7

En die vrede van God wat alle vestand te bowe gaan,
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou
in Christus Jesus.

- Filippense 4:7

ONS JEUG

ONS JEUG

VAN KLEUTERS TOT STUDENTE... Die Jeugbediening bestaan uit vier verskillende bene. Daar word ruimte gemaak vir kleuters tot studente. Die Kleuters word tydens die oggenderediens geakkomodeer in ‘n byeenkoms vir voorskoolse kinders bekend as die Pienkvoete. Die Gr1-6 het Junior kinders kategese na die oggenddiens en die Seniors en Belydenisklas het kategese na die aanddiens. Dit is wonderlik om te meld dat NG Wonderboom en NG Overkruin saam werk met die aanddienste asook met die Senior kategese wat by NG Overkruin plaasvind.
Verskillende leerplanne word behandel, elkeen toepaslik op hulle ouderdom. Die eredienste in die aande volg dieselfde tema’s as die Senior leerplan en word dan later in die klasse verder in diepte bespreek. Die studente kom weekliks bymekaar vir CoffeeChatConnect. Deur die jaar word daar ook verskillende geleenthede vir die kinders aangebied waarby hulle betrokke kan raak. Kampe vir verskillende ouderdomme word aangebied, bv. Junior Kategesekamp, Skoolverwisselingskamp, Survivor-kamp asook die Belydeniskamp. Een van die hoogtepunte vir die jeug elke jaar is die Mosambiekuitreik in die Junie - Julievakansie. 

Vir enige vrae, skakel asseblief vir Elané Sassenberg,
072 974 1864.

09:00vm Pienkvoete gedurende erediens.

10:00vm Junior Kategese (Gr. 1 tot Gr. 6)

19:00nm Senior Kategese. (Gr. 7 tot Gr. 10)

18:00nm Belydenisgroep (Gr. 11)

COFFEE|CHAT
CONNECT

COFFEE|CHAT|CONNECT

Ons bediening vir 18 – 35 jariges se naam is CoffeeChatConnect. Ons kuier saam met mekaar rondom `n oop Bybel en 'n beker koffie Woensdae aande by Onderstepoort Kampus (gewoonlik 19:00). Ons gesels op 'n informele manier saam oor geloofsake en dink saam oor maklike en moeilike onderwerpe. As jy wil deel raak van hierdie bediening kontak vir
ds. Elané Sassanberg, 072 9741 864 of Pieter, 082 957 4301.

COFFEE|CHAT
CONNECT

COFFEE|CHAT|CONNECT

Ons bediening vir 18 – 35 jariges se naam is CoffeeChatConnect. Ons kuier saam met mekaar rondom `n oop Bybel en 'n beker koffie Woensdae aande by Onderstepoort Kampus (gewoonlik 19:00). Ons gesels op 'n informele manier saam oor geloofsake en dink saam oor maklike en moeilike onderwerpe. As jy wil deel raak van hierdie bediening kontak vir ds. Elané Sassanberg, 072 9741 864 of Pieter, 082 957 4301.

SENIORVOLWASSEBEDIENING

SENIORVOLWASSENEBEDIENING

Ons Omvattende Seniorvolwassenebediening is daarop gemik om holisties, deelnemend, motiverend en begeleidend te wees. Ons poog om ouerwordende lidmate te begelei tot ‘n betekenisvolle verouderingspad tot die einde van ons lewe. Ons program word gerugsteun deur die volgende byeenkomste.

Kwartaallikse inligtingseminare met aktuele onderwerpe wat betekenisvolheid bevorder.

Maandelikse groepbyeenkomste (Ons Kuierhoekie) wat sosiale verkeer en tegelyk ook omvattende groei bewerkstellig.

Diensgroepe waarmee geleentheid tot diensbaarheid geskep word. (bv ons Uitreikgroep na huis- en bedgebonde lidmate)

‘n Ondersteuningsgroep vir huweliksmaat-versorgers van persone met Demensie en Alzheimerdemensie.

Informele belangegroepe vir projekte waarin die groep belangstel. (bv ‘n breigroep en ‘n Genealogiese Navorsingsgroep. Nog groepe is spontaan die ontwikkel.

Individuele pastorale ondersteuningsdienste deur ‘n Gerontologiese Pastor wat ook in konsultasie met die voltydse leraars, pastorale dienste aan persone bo 80 lewer.

SENIORVOLWASSENEBEDIENING

Ons Omvattende Seniorvolwassenebediening is daarop gemik om holisties, deelnemend, motiverend en begeleidend te wees. Ons poog om ouerwordende lidmate te begelei tot ‘n betekenisvolle verouderingspad tot die einde van ons lewe. Ons program word gerugsteun deur die volgende byeenkomste.

Kwartaallikse inligtingseminare met aktuele onderwerpe wat betekenisvolheid bevorder.

Maandelikse groepbyeenkomste (Ons Kuierhoekie) wat sosiale verkeer en tegelyk ook omvattende groei bewerkstellig.

Diensgroepe waarmee geleentheid tot diensbaarheid geskep word. (bv ons Uitreikgroep na huis- en bedgebonde lidmate)

‘n Ondersteuningsgroep vir huweliksmaat-versorgers van persone met Demensie en Alzheimerdemensie.

Informele belangegroepe vir projekte waarin die groep belangstel. (bv ‘n breigroep en ‘n Genealogiese Navorsingsgroep. Nog groepe is spontaan die ontwikkel.

Individuele pastorale ondersteuningsdienste deur ‘n Gerontologiese Pastor wat ook in konsultasie met die voltydse leraars, pastorale dienste aan persone bo 80 lewer.

"Dit wat ek doen en sê is altyd 'n voorbeeld.
Die vraag is, is ek 'n goeie of 'n slegte voorbeeld.”

"Dit wat ek doen en sê is altyd 'n voorbeeld.
Die vraag is, is ek 'n goeie of 'n slegte voorbeeld.”